مشهد – فلسطین ۱۸

گروه ساختمانی و بازرگانی شارینا

تلفن:۵-۸۴۷۴۱۵۳-۰۵۱۱

فکس:۸۴۷۴۱۵۵-۰۵۱۱

 کدپستی:۹۱۸۳۸۹۷۹۵۷

ایمیل: info@sharinasaze.com

sharinasazeh@gmail.com