مشهد – فلسطین 18

گروه ساختمانی و بازرگانی شارینا

تلفن:5-8474153-0511

فکس:8474155-0511

 کدپستی:9183897957

ایمیل: info@sharinasaze.com

sharinasazeh@gmail.com